Natuur- en milieuorganisaties presenteren Actieplan Stikstof voor Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, IVN, Goois Natuurreservaat, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Duinbehoud en Natuurmonumenten presenteren het Actieplan Stikstof voor Noord-Holland ‘Geef natuur en mensen weer schone lucht” aan de provincie Noord-Holland. De stikstofcrisis houdt Nederland in de greep en raakt iedere inwoner van Noord-Holland. De bouwsector, de landbouwsector, infrastructurele projecten, nieuw geplande activiteiten liggen stil door de te hoge stikstofuitstoot. De natuur- en milieuorganisaties vinden de afnemende kwaliteit van de natuur en een gezonde leefomgeving de kern van het probleem naast de vergunningverlening voor woningbouw en andere nieuwe maatschappelijk relevante activiteiten.

De te hoge concentratie stikstofoxiden heeft te veel schade aan de natuur gebracht. Ook in Noord-Holland. De soortenrijkdom is fors afgenomen en ook onze eigen gezondheid is in het geding. Mensen met astma en longklachten hebben ernstige last van het teveel aan stikstofverbindingen in de lucht.

Schone lucht is daarom in het belang van iedereen. In Noord-Holland zijn de veroorzakers van de stikstofuitstoot vooral het wegverkeer, de industrie en de landbouw, maar ook de scheepvaart en de luchtvaart. Daarom stellen de maatschappelijke organisaties voor dat al die sectoren evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot. En roepen zij de provincie Noord-Holland op de stikstofcrisis integraal aan te pakken met een samenhangend pakket aan maatregelen. Ook stellen zij voor de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren door extra herstelmaatregelen en het robuuster maken van gebieden om de veerkracht te versterken.

Enkele maatregelen uit het 17 punten tellende actieplan zijn het stimuleren van elektrisch vervoer (auto, trein, bus, fiets), extra zuivering van rookgassen bij industriële bedrijven, te beginnen met de grootste stikstofuitstoters, een gebiedsgerichte aanpak met stikstofplafonds per regio, versnellen van natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw en grenzen stellen aan de uitbreiding van het vliegverkeer. De aanpak kan helpen om andere beleidsdoelen als CO2-reductie, verbeteren waterkwaliteit en grotere verkeersveiligheid ook te halen.

Door samen de schouders onder het actieplan te zetten met een evenredige bijdrage om de problemen op te lossen, ontstaat er weer perspectief voor de toekomst. Goed voor de natuur en de mensen.

Het actieplan met de uitgangspunten en maatregelen is te lezen op de websites van de betrokken natuurorganisaties. (Foto: Henk van Bruggen)

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Indringende documentaire over lief en leed van een aantal ouderen
Uitgewoond: Achter gesloten deuren is een indringende documentaire over lief en leed van...
Read More
0 replies on “Natuur- en milieuorganisaties presenteren Actieplan Stikstof voor Noord-Holland”